กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ถอดบทเรียนการทำโครงการวิจัยอบต.พลับพลาไชย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กิจกรรมทบทวนและถอดบทเรียนทีมวิจัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

ณ ห้องอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561


ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการวิจัยอบต.หนองขาม ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

สนับสนุนโดย

  1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  3. สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
  4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
  5. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
  6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  7. มูลนิธิสยามกัมมาจล
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ