กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รายงานความก้าวหน้าโครงการเทศบาลตำบลกันตวจระมวล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

เวทีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองแกอย่างมีส่วนร่วม

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 :

ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

ด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ทต.เมืองแก


ผู้เข้าร่วมประชุม

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

1.นายบุญเสริฐ เสียงสนั่น วิทยากร

2.นายวิเชียร สอนจันทร์ วิทยากร

1.นางสุทิน ศิรินคร ผู้จัดการโครงการ

2.นางสาวนาถชิดา อินทร์สอาด เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำโครงการ

1.นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัด

2.นายไกรษร เพริศแก้ว นักวิชาการศึกษา

1.นางสาวกาญจนา ศรีราช ครูโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

2.นางสาวดวงหฤทัย มีลาภ นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

3.นางสาวขันติพร อุดหนุน นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

4.นางสาวรพีภรณ์ ขวัญใจ นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

1.นายกฤษดา สาแก้ว โคชฟุตบอลทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

2.เด็กชายรัฐภูมิ สารสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

3.เด็กชายมโนภพ อินทศร นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

4.เด็กชายจิรายุ บุญมี นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

5.เด็กชายพิพัฒน์ งามเลิศ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

6.เด็กชายพิตติธาดา บุญมี นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

7.เด็กชายนครินทร์ หงษ์ทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

8.เด็กชายศักดิ์ทัช ขาวดี นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

9.เด็กชายนนทพันธ์ งามพลกรัง นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

10.เด็กชายศิรวุฒิ นามวงศ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

11.เด็กชายศิธานินทร์ หงษ์ทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

12.เด็กชายธนพัชร แกล้วกล้า นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

13.เด็กชายพิชญะ บุญมี นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

14.เด็กชายอนันตชัย อาจหาญ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

15.เด็กชายสิรวิชญ์ เบญจมาศ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

16.เด็กชายธนกรณ์ สุขสง นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าศิลา / ทีมท่าศิลาอาคาเดมี่

มูลนิธิสยามกัมมาจล

เทศบาลตำบลเมืองแก

โครงการเยาวชน : โครงการศึกษาแนวทางการเรียนอย่างไรให้มี ความสุขตามช่วงวัยตำบลเมืองแก

โครงการเยาวชน : โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชนชุมชนท่าศิลา 4 หมู่บ้าน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ