กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยของ อบต.หนองอียอ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยของ อบต.หนองอียอ

ในการดำเนินโครงการศึกษาแนวทาง / วิธีการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนกลไกตำบลหนองอียอ

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 :

ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม อบต.หนองอียอ


ผู้เข้าร่วมประชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

1.นายสามารถ คนสัตย์ นายกอบต.

2.นายสุวัฒน์ ยิ้มดี ปลัดอบต.

3.นายสุเนตร ปทุมขวัญ หัวหน้าสำนักงานปลัด

4.นางสาวสุภาพิชญ์ ชอบธรรม พนักงานจ้างทั่วไป

5.นายเทวี แสนกล้า นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

6.นางสาวสุภาพิชญ์ ชอบธรรม พนักงานจ้างทั่วไป

7.นางสาวอิษฎาพร เครือวัลย์ ผู้อำนวยการกองคลัง

8.นายธีรวุฒิ บุญมี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

9.นายสิทธิชัย ถิตย์สิทธิ์ นักวิชาการเกษตร

10.นายบุญมี จำปาจีน ผู้อำนวยการกองช่าง

11.นายจักรพงษ์ จันทร์กล่ำ กู้ชีพ

12.นายสมเจต บุฐรา กู้ชีพ

13.นายพงศ์กาญจน์ ชุหิรัญเจริญศรี ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

14.นายกิตติพศ ฟงษ์กรรณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

15.นายศุภกิจ ชอบธรรม นักการภารโรง

16.นายพงษ์สวัสดิ์ อินทร์งาม คนงานทั่วไป


โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองอียอให้มีความเข้มแข็ง

1.นายจิรวัฒน์ การะเกต ประธานสภาเด็กและเยาวชน ต.หนองอียอ

2.นายจักรวรรดิ ลำดับจุด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ต.หนองอียอ

3.นายปิยะพงษ์ ทองแสง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ต.หนองอียอ

4.นายตรีเพ็ชร ดาทอง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ต.หนองอียอ

5.นายพัตโย เจริญทรัพย์ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ต.หนองอียอ

6.นางสาวสุทธิดา สุดกลาง กรรมการ

7.เด็กชายพีรภัทร เต็มปักษี กรรมการ

8.นางสาวกนกวรรณ ชาติมนตรี กรรมการ

9.นางสาวประกายดาว ปะติตัง กรรมการ

10.เด็กหญิงธิดารัตน์ ไทยใหม่ กรรมการ

11.นายอนุสร เพชร เลขานุการ

12.นางสาวสุพัตรา ตรงใจ เหรัญญิกสภาเด็กและเยาวชน ต.หนองอียอ


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน

1.คุณครูหนูคล้าย วรวงษ์ พี่เลี้ยงเยาวชน

2.นางสาวสานฝัน ทวีอินทร์ นักวิจัย รร.หนองอียอวิทยา

3.นางสาวสาวิตรี ดาศรี นักวิจัย รร.หนองอียอวิทยา

4.นางสาววินัสรินทร์ ประดิษฐ์ นักวิจัย รร.หนองอียอวิทยา

5.นางสาวอังศุมาลี ศรีนะภา นักวิจัย รร.หนองอียอวิทยา

6.นายชวลิต นวลละออ นักวิจัย รร.หนองอียอวิทยา

7.นายวุฒิชัย เชิดชู นักวิจัย รร.หนองอียอวิทยา

8.นางสาวฟาริดา บุญเพิ่ม นักวิจัย รร.หนองอียอวิทยา

9.นางสาวศิลารัตน์ บุญเพิ่ม นักวิจัย รร.หนองอียอวิทยา

10.นางสาวธิติมา เงางาม นักวิจัย รร.หนองอียอวิทยา

11.นางสาวชนากานต์ ทองหมั้น นักวิจัย รร.หนองอียอวิทยา


โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้อาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบตำบลหนองอียอ

1.นายวีรพล หมื่นราม

­

  • ทีมวิทยากร

นายบุญเสริฐ เสียงสนั่น และนายวิเชียร สอนจันทร์ จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ