งานสนับสนุนงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (SCB Connext ED)
งานสนับสนุนงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (SCB Connext ED)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
​เวทีนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2559

ณ ห้องก้าวหน้า 3 - 4 ชั้น 4 Tower D ตึก Plaza East

ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดแ (มหาชน) ละมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ 11 ภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการผู้นำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED ( Leadership Program for Sustainable Education ) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยนั้น

โดยภายใต้โครงการนี้ ธนาคารฯ ร่วมรับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 50 โรงเรียน พร้อมทั้งรับสมัครพนักงานจิตอาสา จำนวน 30 คน เข้ามาทำหน้าที่เป็น School Partner (SP) ผู้ซึ่งจะมีภารกิจในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนใช้ศักยภาพของตนเองสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายโครงการ

มูลนิธิสยามกัมมาจล ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ทำหน้าที่เป็น School Partner (SP) จึงได้จัดเวทีนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียน (Proposal) ต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง Training room ชั้น 3 Tower D ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ