งานสนับสนุนงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (SCB Connext ED)
งานสนับสนุนงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (SCB Connext ED)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
​เวทีนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 1, 6, 8 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องสยามกัมมาจล 2 และห้องรัชโยธิน 7
 
ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน


     ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ 11 ภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED ( Leadership Program for Sustainable Education ) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยนั้น

     มูลนิธิสยามกัมมาจล ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ทำหน้าที่เป็น School Partner (SP) จึงได้จัดเวทีนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียน (Proposal) ครั้งที่ 2 ต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น เพื่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เติมเต็มความรู้และข้อเสนอแนะให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแกนนำ ในการนำไปปรับปรุง แผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดผลตามเป้าหมายต่อไป


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ