กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการ SCB CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร : โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


โครงการ SCB CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

: โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

วันที่ 4 กันยายน 2561

หลักการและเหตุผล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการ CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการ PBL&PLC อย่างต่อเนื่องก้าวย่างสู่ปีที่ 2 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ ในการยกระดับการปรับวิธีการเรียนการสอนของครูและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาไทย 4.0 ที่ครูต้องมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารผลงานในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนขึ้นเป็นครั้งแรก

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency) ให้ครูสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสร้างสื่อสร้างสรรค์และสื่อสารผลงานของ Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย : ยอดรวม 20 คน

  • ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไทรแก้ววิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จำนวน 26 คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ: 1 วัน โดยใช้สถานที่ภายในโรงเรียน

  • ·โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ วันที่ 4 กันยายน 2561

ผลลัพธ์

  • ·ผู้บริหารและคณะครูทั้งสามโรงเรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนรู้และสื่อสารผลงานสร้างสรรค์ได้ จำนวน 26 คน


วิทยากรโดย 

เครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีสานใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย นายเสน เหลี่ยมดี นายอุเทน ชูวา และดต.สุพจน์ เดื่อประโคน ผู้ช่วยวิทยากร ผบ.หมู่เปา สภ.เขวาสิขรินทร์ มีรายละเอียดการเรียนรู้ ดังนี้         

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ