กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC : โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.


หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากการดำเนินการถอดบทเรียนคณะผู้บริหารและครู เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมทอง ธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านมา ได้มีการสรุปบทเรียนพบว่า ผู้บริหารและคณะครูมองเห็นความสำคัญต่อการนำกระบวนการเรียนรู้ของโมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC เพราะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับตารางเรียนของฝ่ายวิชาการ ปรับวิธีการเรียนการสอนของครู ที่เริ่มทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเพื่อนครู ใช้เครื่องมือทั้ง PBL&PLC ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การเปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกันและดูแลใกล้ชิดกับนักเรียนรายบุคคลมากขึ้น ตลอดจนนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ มีความตื่นตัว กระหายใคร่รู้มากขึ้น กล้าแสดงออก มีความสุขมากขึ้นไม่เบื่อเรียนเบื่อครูเหมือนเช่นเดิม แต่ทว่าเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้หรือผลสัมฤทธิ์จากการที่ครูปรับวิธีการเรียนการสอน จึงเห็นควรจัดให้มีเวทีถอดบทเรียนนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ครั้งแรกของทั้งสามโรงเรียนประชารัฐ

เป้าหมาย

นักเรียนทั้งสามโรงเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามโมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพ และสร้างคุณลักษณะนิสัย (Character Building) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์

•เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือสะท้อนคิด (Reflection)

•เพื่อสรุปบทเรียนและถอดบทเรียนตัวอย่างความสำเร็จของนักเรียนรายบุคคลทั้ง 3 โรงเรียน

•เพื่อประเมินผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครองจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC ของครู

•เพื่อนำผลการเรียนรู้ของนักเรียนมาค้นหารูปธรรมและแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการของแต่ละโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย :

•นักเรียนระดับชั้น ป.4-6, ม.1 –ม.3 จากโรงเรียนบ้านชำแจงแมง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 152 คน

วิธีการดำเนินงาน

•ประสานกับ ผอ./ครู เพื่อวางแผนกำหนดวัน เตรียมนักเรียนและสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน

•ประสานงานทีมงาน SCB Academy ออกหนังสือแจ้งทั้ง 3 โรงเรียน พร้อมแนบกำหนดการ

•ประสานกับทีมงาน เพื่อทำหน้าที่ Facilitator & Note Taker ทีมสันทนาการและทีมผลิตสื่อ

•ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนนักเรียนจาก SCBF

•จัดเวทีถอดบทเรียนนักเรียน โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้และเครื่องมือที่หลากหลาย ตามวันเวลาและสถานที่จัดเวที

•บันทึกภาพและเสียงผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์และ FB ของมูลนิธิสยามกัมมาจลและโครงการ CONNEXT ED และสรุปผลลัพธ์จากการถอดบทเรียนนักเรียนเป็นเอกสาร

ระยะเวลาดำเนินการ : โรงเรียนละ 1 วัน โดยใช้สถานที่ภายในโรงเรียน

­

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

•เกิดเครือข่ายนักเรียนโรงเรียนบ้านชำแจงแมง จำนวน 152 คน ที่มีแรงบันดาลใจและเข้าใจเป้าหมายในการเรียนรู้ตามโมดูลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC ของครูมากขึ้น

•เกิดตัวอย่างความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 10 กรณีศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงตนเองทั้งในด้านความรู้ (K) ทักษะ(S) และทัศนคติ (A) อย่างมีรูปธรรมชัดเจน

•เกิดเครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียน อย่างน้อยจำนวน 10 30 คน ปรับทัศนคติและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนที่ได้นำโมดูลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC มาปรับประยุกต์ใช้ในแต่ละโรงเรียน ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนในสถานศึกษา

•SCB/ SCBF ได้แนวทางและวิธีการพัฒนาศักยภาพครูของโรงเรียนประชารัฐทั้งสามแห่ง เพื่อยกระดับการเรียนรู้และให้เกิดการขับเคลื่อนโมดูลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC อย่างต่อเนื่อง 

-----------------------------------------------------

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ