กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการ SCB CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร : โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


­

โครงการ SCB CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

: โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 2 กันยายน 2561


หลักการและเหตุผล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการ CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการ PBL&PLC อย่างต่อเนื่องก้าวย่างสู่ปีที่ 2 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ ในการยกระดับการปรับวิธีการเรียนการสอนของครูและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาไทย 4.0 ที่ครูต้องมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารผลงานในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนขึ้นเป็นครั้งแรก

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency) ให้ครูสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสร้างสื่อสร้างสรรค์และสื่อสารผลงานของ Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย : ยอดรวม 20 คน

  • 1)ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 13 คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ: โรงเรียนละ 1 วัน โดยใช้สถานที่ภายในโรงเรียน

  • ·โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 2 กันยายน 2561

ผลลัพธ์

    • ·ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนรู้และสื่อสารผลงานสร้างสรรค์ได้ จำนวน 20 คน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน


โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อบนสมาร์ทโฟน

เพื่อผลิตสื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

...................................................

นายสมัค ชินบุตร ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 13 คน ร่วม workshop : เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อบนสมาร์ทโฟน และเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ภายใต้โครงการ SCB CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency) ให้ครูสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสร้างสื่อสร้างสรรค์และสื่อสารผลงานของ Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC

..............................................

วิทยากรโดย เครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีสานใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย นายเสน เหลี่ยมดี นายอุเทน ชูวา และนายบูรณ์พิภพ กว้างขวาง กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย

•การเรียนรู้ประโยชน์ของแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน

•การใช้โปรแกรม KINEMASTER เพื่อผลิตวิดีทัศน์บนสมาร์ทโฟน

•เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อผลิตวิดีโอจากสมาร์ทโฟน

•การเขียนสคริปท์สำหรับการถ่ายทำ

•การเผยแพร่ผ่าน Youtube

•ผลงานการผลิตสื่อวิดีทัศน์ของครู

.................................................

หลักการและเหตุผล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการ CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการ PBL&PLC อย่างต่อเนื่องก้าวย่างสู่ปีที่ 2 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ ในการยกระดับการปรับวิธีการเรียนการสอนของครูและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาไทย 4.0 ที่ครูต้องมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารผลงานในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนขึ้นเป็นครั้งแรก

.................................................

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561

ติดตามอ่านเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่https://bit.ly/2ME9UDP

ติดตามกิจกรรมขับเคลื่อนได้ที่นี่ https://bit.ly/2OaiBY0

­

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ