กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการ SCB CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร : โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการ SCB CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 7 กันยายน 2561

หลักการและเหตุผล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการ CONNEXT ED : Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการ PBL&PLC อย่างต่อเนื่องก้าวย่างสู่ปีที่ 2 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ ในการยกระดับการปรับวิธีการเรียนการสอนของครูและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาไทย 4.0 ที่ครูต้องมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารผลงานในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนขึ้นเป็นครั้งแรก

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency) ให้ครูสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสร้างสื่อสร้างสรรค์และสื่อสารผลงานของ Module การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย : ยอดรวม 60 คน

  • 1)ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 13 คน
  • 2)ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 21 คน
  • 3)ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไทรแก้ววิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จำนวน 26 คน

ระยะเวลาในการดำเนินการ: โรงเรียนละ 1 วัน โดยใช้สถานที่ภายในโรงเรียน

  • ·โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 2 กันยายน 2561
  • ·โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ วันที่ 4 กันยายน 2561
  • ·โรงเรียนบ้านชำแจงแมง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 7 กันยายน 2561

ผลลัพธ์

  • ·ผู้บริหารและคณะครูทั้งสามโรงเรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนรู้และสื่อสารผลงานสร้างสรรค์ได้ จำนวน 60 คน

--------------------------------------------------------------

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ