กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการพัฒนาครูและผู้เรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED โมดูลโครงงานฐานอาชีพ โรงเรียนวัดดาว Workshop 1 : ค่ายพัฒนาผู้เรียน คิด-เขียน-ทำโครงงานฐานอาชีพ และฝึกทักษะ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


โครงการพัฒนาครูและผู้เรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลโครงงานฐานอาชีพ โรงเรียนวัดดาว

Workshop 1 : ค่ายพัฒนาผู้เรียน คิด-เขียน-ทำโครงงานฐานอาชีพ และฝึกทักษะการพัฒนาแผนการสอนของครู

ณ โรงเรียนวัดดาว วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 

เวลา 08.00 – 16.00 น.


หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่โรงเรียนวัดลาดตาลและโรงเรียนวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาครูตามโมดูลโครงงานฐานอาชีพ แต่พบว่า ครูยังขาดการสานพลังทำงานทีมและยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นคุณค่า ความหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานอาชีพ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะนิสัยอันพึ่งประสงค์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาครูมีความก้าวหน้าและเป็นไปตามจุดประสงค์ จึงเห็นควรจัดให้มีค่ายพัฒนาผู้เรียนของทั้งสองโรงเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและภาวะผู้นำ ฝึกทักษะการคิด เขียนและลงมือทำโครงงานฐานอาชีพ เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานอาชีพ

เป้าหมาย

 • ·ครูและนักเรียนของโโรงเรียนวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี เกิดแรงบันดาลใจและเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ตามโมดูลโครงงานฐานอาชีพ
 • ·ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพ และสร้างคุณลักษณะนิสัย (Character Building) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • ·หนุนให้ครูเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อให้ครูสามารถนำไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานอาชีพ

วัตถุประสงค์

 • ·เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและนักเรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ร่วมกันตามโมดูลโครงงานฐานอาชีพ
 • ·เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้เชิงลึกจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและเขียนโครงงานฐานอาชีพ
 • ·เพื่อครูได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการสังเกตและเข้าร่วมกระบวนการจากวิทยากร สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบและจัดทำแผนหรือหน่วยการเรียนรู้โครงงานฐานอาชีพ

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย : 

 • ·ครูและนักเรียนระดับชั้น ป. 4-6จากโรงเรียนวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จำนวน 50 คน

วิธีการดำเนินงาน

Workshop 1ค่ายพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวัดลาดตาลและโรงเรียนวัดดาว

 • ·ประสานกับ ผอ./ครู เพื่อวางแผนกำหนดวัน เตรียมนักเรียนและสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ·ประสานงานทีมงาน SCB Academy ออกหนังสือแจ้งทั้ง2โรงเรียน พร้อมแนบกำหนดการ
 • ·ประสานกับทีมวิทยากร เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • ·ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อจัดค่ายพัฒนาผู้เรียนจาก SCB/ SCBF
 • ·ดำเนินการจัดค่ายพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการดำเนินงาน
 • Site visit# 1 และ # 2
 • ·ติดตามและหนุนเสริมศักยภาพครู เพื่อฝึกทักษะการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
 • โครงงานฐานอาชีพ
 • ·นำโครงงานฐานอาชีพของผู้เรียนมาพัฒนาหน่วยการเรียนรู้หรือแผนจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานอาชีพ
 • ·ติดตามความคืบหน้า ต่อยอดและพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ : โรงเรียนละ 2 วันต่อเนื่อง โดยใช้สถานที่ภายในโรงเรียน

Workshop 1 : ค่ายพัฒนาผู้เรียน คิด-เขียน-ทำโครงงานฐานอาชีพ และฝึกทักษะการพัฒนาแผนการสอนของครู

กระบวนกรโดย

 • วราภรณ์ หลวงมณี ผู้อำนวยการสถาบันยุวโพธิชนฯ และทีมงาน 

Site visit # 2 เวทีติดตาม และหนุนเสริมศักยภาพครู

 • ·โรงเรียนวัดดาว วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดดาว

Site visit # 3 เวทีติดตาม และหนุนเสริมศักยภาพครู

 • ·โรงเรียนวัดดาว วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดดาว

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ