กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการพัฒนาครูและผู้เรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED โมดูลโครงงานฐานอาชีพ : โรงเรียนวัดลาดตาล Workshop 1 : ค่ายพัฒนาผู้เรียน คิด-เขียน-ทำโครงงานฐานอาชีพ และฝึกทักษะ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาครูและผู้เรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลโครงงานฐานอาชีพ โรงเรียนวัดลาดตาล

Workshop 1 : ค่ายพัฒนาผู้เรียน คิด-เขียน-ทำโครงงานฐานอาชีพ และฝึกทักษะ

สถานที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดลาดตาล

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.


หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่โรงเรียนวัดลาดตาลและโรงเรียนวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาครูตามโมดูลโครงงานฐานอาชีพ แต่พบว่า ครูยังขาดการสานพลังทำงานทีมและยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นคุณค่า ความหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานอาชีพ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะนิสัยอันพึ่งประสงค์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาครูมีความก้าวหน้าและเป็นไปตามจุดประสงค์ จึงเห็นควรจัดให้มีค่ายพัฒนาผู้เรียนของทั้งสองโรงเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและภาวะผู้นำ ฝึกทักษะการคิด เขียนและลงมือทำโครงงานฐานอาชีพ เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานอาชีพ

เป้าหมาย

•ครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดลาดตาลจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดแรงบันดาลใจและเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ตามโมดูลโครงงานฐานอาชีพ

•ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพ และสร้างคุณลักษณะนิสัย (Character Building) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

•หนุนให้ครูเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อให้ครูสามารถนำไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานอาชีพ

วัตถุประสงค์

•เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและนักเรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ร่วมกันตามโมดูลโครงงานฐานอาชีพ

•เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้เชิงลึกจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและเขียนโครงงานฐานอาชีพ

•เพื่อครูได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการสังเกตและเข้าร่วมกระบวนการจากวิทยากร สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบและจัดทำแผนหรือหน่วยการเรียนรู้โครงงานฐานอาชีพ

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย : ยอดรวม 156 คน

• ครและนักเรียนระดับชั้น ม.1. – ม.3 จากโรงเรียนวัดลาดตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 106 คน

วิธีการดำเนินงาน

Workshop 1 ค่ายพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวัดลาดตาล

•ประสานกับ ผอ./ครู เพื่อวางแผนกำหนดวัน เตรียมนักเรียนและสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

•ประสานงานทีมงาน SCB Academy ออกหนังสือแจ้งโรงเรียน พร้อมแนบกำหนดการ

•ประสานกับทีมวิทยากร เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

•ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อจัดค่ายพัฒนาผู้เรียนจาก SCB/ SCBF

•ดำเนินการจัดค่ายพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการดำเนินงาน

Site visit # 1 และ # 2

•ติดตามและหนุนเสริมศักยภาพครู เพื่อฝึกทักษะการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย

โครงงานฐานอาชีพ

•นำโครงงานฐานอาชีพของผู้เรียนมาพัฒนาหน่วยการเรียนรู้หรือแผนจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานอาชีพ

•ติดตามความคืบหน้า ต่อยอดและพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ : โรงเรียนละ 2 วันต่อเนื่อง โดยใช้สถานที่ภายในโรงเรียน

Workshop 1 : ค่ายพัฒนาผู้เรียน คิด-เขียน-ทำโครงงานฐานอาชีพ และฝึกทักษะการพัฒนาแผนการสอนของครู

•โรงเรียนวัดลาดตาล วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.

Site visit # 2 เวทีติดตาม และหนุนเสริมศักยภาพครู

•โรงเรียนวัดลาดตาล วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดลาดตาล

Site visit # 3 เวทีติดตาม และหนุนเสริมศักยภาพครู

•โรงเรียนวัดลาดตาล วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดลาดตาล

หมายเหตุ สำหรับเวทีครู อาจส่งครูบางท่านไปร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างพลังทีมพร้อมโมดูลการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการด้วยโครงงาน PBL&PLC และใช้วิธี Site visit เป็นการพัฒนาทักษะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ด้วย

โครงงานฐานอาชีพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ·เกิดเครือข่ายครูและนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ  ที่มีแรงบันดาลใจ รู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้และเข้าใจเป้าหมายในการเรียนรู้ตามโมดูลการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานอาชีพ
  • ·ได้โครงงานฐานอาชีพสำหรับผู้เรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 3โครงงาน
  • ·ได้หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานอาชีพสำหรับครูของทั้งสองโรงเรียน 
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ