กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ปฐมนิเทศโครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

          โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล SatunActiveCitizen สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ ดาเนินการโดยศูนย์ประสานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล (สังกัดสกสว.) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำโครงการเพื่อชุมชน (Community Project) บัดนี้ ทาง โครงการฯได้เริ่มต้นปฏิบบัติการปีท่ี 2 จึงเห็นควรท่ีจะทำความเข้าใจโครงการฯ เพื่อแลกเปลื่ยนเรียนรู้การดำเนินงานปีท่ีผ่านมาและการดำเนินงาน

          จึงขอเรียนเชิญพี่เลี้ยงทุกท่าน เยาวชนทุกคน รวมถึงคณะทำงานเครือข่ายเยาวชน จังหวัดสตูล คณะทำงานเครือข่ายพี่เลี้ยงเยาวชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล ปี 2 ระหว่าง วันท่ี 7– 8 กันยายน ณ ชมรมประมงพื้นบ้าน บ้านลาหงา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เวลา 09.00 เป็นต้นไป

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ