กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร (โมดุลที่ 1 : มหัศจรรย์แห่งการเขียน)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

"ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่นักสื่อสารมืออาชีพ แต่เราจะสามารถดึงศักยภาพด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่เรามีอยู่มาใช้ได้อย่างไร?"

สำหรับโมดุลที่ 1 เยาวชนจังหวัดสตูลจะได้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจจากการสื่อสารด้วยเรื่องใกล้ตัว รวมถึงกระบวนการคิด การเขียนเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์ โดยฝึกที่จะนำเอาประสบการณ์ และบทเรียนจากการทำโครงการเพื่อชุมชน ร่วมกับการดึง สัญชาตญาณ อารมณ์ ความรู้สึก มาเชื่อมโยง ร้อยเรียงเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ สามารถทำให้ผู้อื่นอ่านแล้วรู้สึกคล้อยตามได้


วัตถุประสงค์

1. สร้างแรงบันดาลใจในการสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวจากการเขียน

2. เรียนรู้กระบวนการคิดและเขียนเพื่อการสื่อสาร

3. นำทักษะการเขียนไปสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ