กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
มหกรรมเยาวชนพลเมืองสร้างสรรค์สตูล (ครั้งที่ 1) เยาวชน “ทนแลม้ายด้าย”
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

มหกรรมเยาวชนพลเมืองสร้างสรรค์สตูล (ครั้งที่ 1) เยาวชน “ทนแลม้ายด้าย”

26-27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสื่อสารผลงาน ความคิด ความเชื่อ กระบวนการดำเนินงานของเยาวชน ให้เป็นที่ยอมรับ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่ คนรอบข้าง ผ่านการจัดนิทรรศการ บอกเล่า โชว์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ภายใต้วิธีคิด การเป็น Active Citizen ที่เน้นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหา และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

2.เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ และสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่ สู่การขับเคลื่อนกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล

3.เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้กับเยาวชนในจังหวัดสตูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้สื่อสารผลงาน ความคิด ความเชื่อ กระบวนการดำเนินงานของเยาวชน ให้เป็นที่ยอมรับ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่ คนรอบข้าง ผ่านการจัดนิทรรศการ บอกเล่า โชว์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ภายใต้วิธีคิด การเป็น Active Citizen ที่เน้นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหา และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

2. ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ