กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเยาวชนจังหวัดสตูล (โมดุลที่ 2)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

  • เพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชนให้มีความมั่นคงภายใน เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของเยาวชน และสามารถตั้งคำถามเพื่อช่วยเยาวชนก้าวข้ามปัญหาระหว่างทำโครงการได้

เนื้อหาการอบรม : 

  • TIME LINE ทบทวนการเรียนรู้จากการนำทักษะกระบวนกรไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้กับเยาวชนในโครงการ
  • การสร้างประติมากรรมมนุษย์ เพื่อทบทวนเหตุการณ์จากการลงมือทำกิจกรรมและออกแบบเป็นงานศิลปะของตนเอง
  • ปัจจัยสำคัญของการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
  • วิธีคิดกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
  • การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการประเมินกลุ่ม
  • การเรียนรู้การฟังด้วยใจ
  • การออกแบบกิจกรรมหลักและการถอดบทเรียน
  • การตั้งคำถาม
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ