กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดทักษะวินัยเชิงบวกและทักษะสมอง EF โดย ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เปิดพื้นที่ให้พ่อแม่ที่เข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูลูก การนำเครื่องมือต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากโครงการไปปรับใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้น และผลที่เกิดขึ้นกับลูกและครอบครัว

2. ต่อยอดความรู้เรื่องทักษะสมอง EF และเทคนิควินัยเชิงบวก

3. ตอบคำถามและแนะนำแนวทางในการเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และวินัยเชิงบวกที่ดีให้กับลูก

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ