กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวลาคุณภาพกับลูกรักในยุคสมัย ๔.๐ ครั้งที่ ๑ ลูกน้อยดูแลตัวเองได้หรือยัง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการห้องเรียนพ่อแม่
สำหรับผู้ปกครองระดับปฐมวัย เวลาคุณภาพกับลูกรักในยุคสมัย ๔.๐
ครั้งที่ ๑ : ลูกน้อยดูแลตัวเองได้หรือยัง

จัดโดยมูลนิธิสยามกัมมาจลและมูลนิธิ โรงเรียนรุ่งอรุณ

วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ


เป้าหมายสำคัญสำหรับการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนคือการเป็นสะพานเชื่อมเด็กกับโลกภายนอกให้เกิดความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและมีความสุข โดยใช้กิจวัตรประจำวันเพื่อการ “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ การช่วยเหลือตัวเองได้ รู้จักฟัง รู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อม(ของเล่น ข้าวของเครื่องใช้ สถานที่ต่างๆ) รวมถึงบุคคลอื่น เช่น เพื่อนและครู เป็นต้น


เอกสาร : ใบความรู้ ครั้งที่ 1.pdf

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ