กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการห้องเรียนพ่อแม่ เวลาคุณภาพกับลูกรักในยุคสมัย ๔.๐ ครั้งที่ ๔ พ่อแม่จะฝึกความอดทนให้ลูกได้อย่างไร (ปั้นดิน ปั้นใจ)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการห้องเรียนพ่อแม่ เวลาคุณภาพกับลูกรักในยุคสมัย ๔.๐

ครั้งที่  

พ่อแม่จะฝึกความอดทนให้ลูกได้อย่างไร (ปั้นดิน ปั้นใจ)

วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ

  • บุคคลทำงานเพื่อผลของงาน และมักจะเคร่งครัดทำตามหน้าที่และวิธีการที่กำหนด แต่มากไปกว่านั้น คุณค่าของการทำงานต่างๆ คือ การที่งานนั้น สำเร็จลุล่วงโดยที่ผู้ทำงานได้ฝึกการสังเกตและเรียนรู้จักธรรมชาติของสภาวะกายใจตนเอง ไปในคราวเดียวกัน กระบวนการทำงานเช่นนี้จะค่อยๆ จัดปรับตนเองให้เข้าสู่ความสมดุลและ กล่อมเกลาจิตใจและพฤติกรรมของผู้ทำงานให้มีความประณีต สงบ
  • ชิ้นงานหรือผลงานเพื่อการเรียนรู้ มิได้หมายถึงรูปแบบหรือชิ้นงานที่มีมาตรฐานแบบต่างๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจง หากแต่เป็นกระบวนการและงานที่สื่อถึงสาระภายในของผู้ทำงาน รวมถึงความงามหรือสุนทรียภาพที่เป็นความลงตัว พอดีและมีความสมดุลระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพของชิ้นงาน เช่น รูปทรง สี ขนาด และกาย-ใจของผู้ที่ทำงานนั้น เห็นคุณค่าจากสิ่งที่ได้ลงมือทำ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนที่ภายในใจของตน มีความยืดหยุ่น จึงรับรู้และเข้าใจตนเองรวมถึงการรับรู้และเข้าใจคนรอบข้างได้อย่างเป็นปกติ
  • พ่อแม่ที่เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้จึงใช้ท่าทีส่งเสริมการเรียนรู้โดยหากุศโลบายให้เด็กเรียนอย่างมีสมาธิโดยการ “พาทำ” มีการปฏิบัติ ที่ต้องใช้มือ ใช้ตา ใช้หู เพื่อการ “หา เข้าถึง และแปลความหมาย” สิ่งที่ตนเผชิญทั้งที่ปรากฏภายนอก และความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ ค่อยๆ เข้าใจธรรมชาติและสภาวะกาย-ใจของตนไปพร้อมๆ กัน ใช้ภาษาระบุความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นของตนอย่างมีอิสระ ไม่มีการตัดสินโดยใช้มาตรฐานและความ “เล็งผลเลิศ” ของพ่อแม่ แต่จะเฟ้นหาความดีงามที่ปรากฏจากงานที่เด็กทำนำมาชื่นชมเพิ่มพูนให้มีกำลังใจอยากทำต่อไป

จุดประสงค์

  • ผู้ปกครองสังเกตเห็นและได้เรียนรู้ธรรมชาติของสภาวะกายใจของตน และความเปลี่ยนแปลง ๓ ช่วง คือ ก่อนทำ ขณะทำ และเมื่อเสร็จงาน
  • ผู้ปกครองมีความเข้าใจถึงคุณค่าของกิจกรรมหรือการงานที่หลากหลายในชีวิตว่าในการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะในมิติของการสื่อสารจากภายในและสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาภายในตน ไม่มุ่งไปที่ผลงานขั้นสุดท้าย
  • ผู้ปกครองสามารถนำกิจกรรมไปปรับใช้ในการเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ