กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เลี้ยงลูกถึงหัวใจด้วยวินัยเชิงบวก” โดย ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะสมอง EF และเทคนิควินัยเชิงบวก

2.พ่อแม่สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงดูลูก

3.ตอบคำถาม และแนะนำแนวทางในการเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และวินัยเชิงบวกที่ดีให้กับลูก

­

หลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ปฐมวัย

โครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

สถานที่ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ,SCB Academy Playground ชั้น 18

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ