กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ห้องเรียนพ่อแม่ “ เล่นรู้โลก ผ่านความงาม ” ครั้งที่ 4
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  • เตรียมความพร้อมภายในจิตใจของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เข้าใจตนเองและเข้าใจลูก
  • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็ก พัฒนาการตามวัยของเด็ก
  • สร้างความเข้าใจบทบาทของพ่อแม่และแนวทางเลี้ยงดูลูกสอดคล้องกับพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กเติบโตอย่างมั่นคงมีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ
  • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเลือกโรงเรียนอนุบาลว่า การเรียนชั้นอนุบาลเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สติปัญญา และสังคม พ่อแม่ไม่ควรเร่งรัดให้เด็กต้องอ่านเขียน จนเป็นการทำลายจินตนาการและศักยภาพในระยะยาวของเด็ก
  • ฝึกให้พ่อแม่มีทักษะที่จำเป็นในการเลี้ยงดูและสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กวัยอนุบาล เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่พ่อแม่สามารถนำไปใช้กับลูก เช่น งานบ้าน งานครัว งานสวน ศิลปะ การเล่านิทาน ที่เด็กๆ จะเรียนรู้ได้ผ่านการลงมือทำ หากพ่อแม่ทำได้ ทำเป็น ด้วยความขยันขันแข็ง เด็กก็จะทำตามอย่างถูกต้องและขยันขันแข็งปนสนุกตามวัยของเขาเช่นกัน 
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ