กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริม Executive Function (EF) : ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ" โดย ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะสมอง EF ทั้ง 9 ด้าน

2.พ่อแม่สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงดูลูก

3.ตอบคำถาม และแนะนำแนวทางในการเลี้ยงดูลูกให้กับพ่อแม่

­

โครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

หลักสูตรปฐมวัย

สถานที่ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ,SCB RCP Connect 1&2 ชั้น 18

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เอกสารถอดความ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริม Executive Function (EF) : ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ" โดย ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร


htps://www.scbfoundation.com/stocks/75/file/1537246944rvu1x75pdf/เอกสารถอดความการส่งเสริม_EF_ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ.pdf

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ