กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ห้องเรียนพ่อแม่ “ เล่นรู้โลก ผ่านความงาม ” ครั้งที่ 6
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ห้องเรียนพ่อแม่ “ เล่นรู้โลก ผ่านความงาม ” ครั้งที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก สุขุมวิท 40

วัตถุประสงค์

  • ผู้ปกครองเรียนรู้เรื่อง “พ่อแม่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัยอย่างไร” เป็นการทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติเด็กแต่ละช่วงวัย ว่าเด็กมีพัฒนาการผ่านสัมผัสรู้ (sense) ที่แตกต่างกัน และเชื่อมโยงถึงบทบาทของพ่อแม่และครูในการดูแลและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอนาคต
  • ผู้ปกครองเรียนรู้เรื่อง “Temperament (ธาตุทั้ง 4)” เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับอุปนิสัยของมนุษย์ตามแนวคิดมนุษยปรัชญา ว่ามนุษย์มีความแตกต่างกัน ทั้งรูปร่าง บุคลิก นิสัย และพื้นฐานทางอารมณ์ แบ่งออกเป็น ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจตนเอง เข้าใจลูก สังเกตเด็กได้ชัดเจนขึ้น และยอมรับในความเป็นธรรมชาติของเด็กที่แตกต่างกันได้มากขึ้น 
  • ผู้ปกครองเรียนรู้เรื่อง “ฤดูกาลและความเชื่อมโยง” เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสัมพันธ์ของฤดูกาลในรอบ 12 เดือน เทศกาล และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่พ่อแม่และครูสามารถนำการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลต่างๆ มาออกแบบหรือพาเด็กเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลา
  • ผู้ปกครองร่วมกันเรียนรู้เรื่องงานบ้าน งานครัว งานสวน เพื่อเตรียมวิธีคิด เตรียมกาย และความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการลูกทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
  • ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนและสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ปกครองทบทวนเครื่องมือที่ได้เรียนรู้จากโครงการ การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งกับที่บ้าน องค์กร และคนรอบตัว และผลที่เกิดขึ้น
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ