กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 (Open Mind & School Mission)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ในองค์กรภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการศึกษา ผ่านโครงการโรงเรียนประชารัฐ หรือ CONNEXT ED โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารจิตอาสาทำหน้าที่เป็น School Partner (SP) รุ่นใหม่ ทำหน้าที่เป็นคู่คิดเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้บริหารของโรงเรียน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และโครงการพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทดลองปฏิรูประบบการบริหารจัดการ ,หลักสูตร,การประเมิน,การประกันคุณภาพ การคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

     ฉะนั้น การเปิดมุมมองและพัฒนากระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนของผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบทบาทของผู้บริหารที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการทางด้านหลักสูตรและ การเรียนการสอน การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาครูซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาด้วยแนวทาง PLC และการทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ส่งผลต่อผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้จักตนเอง และ มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้โรงเรียนมี mission ในการพัฒนาโรงเรียนที่เป็นไปตามบริบทของตนเอง

     2.เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรู้จักบทบาทของตน มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนการดำเนินงานร่วม ของโครงการ CONNEXT EDในพื้นที่นวัตกรรม ในระยะ 1 ปีการศึกษา ที่ทำให้ mission ของโรงเรียนประสบความสำเร็จ

     3.เพื่อให้ School Partner ได้รู้จัก ศึกษา เรียนรู้ และเก็บข้อมูลโรงเรียนที่จะสนับสนุนการทำงานด้านวิจัย และการพัฒนาโรงเรียน


กลุ่มเป้าหมาย

     1.ผู้อำนวยการ จำนวน 50 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการ จัดการศึกษา

     2.School Partner จำนวน 46 คน จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

     3.ภาคีสนับสนุน

     4.หน่วยงานในพื้นที่


คณะทำงาน

1.) สถาบันอาศรมศิลป์

     1.1 รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

     1.2 อาจารย์สุวรรณา ชีวพฤกษ์

     1.3 ดร.วรพล อังกุรัตน์

     1.4 อาจารย์สืบศักดิ์ น้อยดัด

     1.5 อาจารย์ปานใจ จารุวณิช

     1.6 อาจารย์วรนิษฐ์ วรพรธัญพัฒน์

     1.7 คุณกฤตวรรณ ทิพย์ไชย

     1.8 คุณณัฐนนท์ หอมวิเชียร

2.) มูลนิธิสยามกัมมาจล

     2.1 คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

     2.2 คุณรัตนา กิติกร

     2.3 คุณศุภเกียรติ ยมบุญ

     2.4 คุณวลีรัตน์ มิ่งศูนย์

     2.5 คุณศุลีย์ภัสร์ หอมระรื่น

     2.6 คุณญานิน พรหมมลมาศ

3.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

     3.1 คุณศรินทิพย์ จันทร์สวัสดิ์

     3.2 คุณพิเชษฐ์ บุญพิทัย

     3.3 คุณสุทัศน์ พรธีระปกรณ์

     3.4 คุณบัณฑิตา สุวรรณสุขุม

     3.5 คุณไวทิต ศิริสุวรรณ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ