กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วรรณกรรม โจนาธาน ลิฟวิงสตัน : นางนาล ครั้งที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ชมรมสุนทรียนิยมวรรณกรรม

ชมรมครูแกนนำภาษาไทยวรรณกรรม โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมเชิงระบบ จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จัดตั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแกนนำสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมในรูปแบบชมรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการคิดขั้นสูงและสมรรถนะการสื่อสาร โดยกิจกรรมของชมรมในแต่ละครั้งผู้เข้าร่วมจะได้อ่านวรรณกรรม เรื่องสั้น หรือสื่อทางภาษา พร้อมกับวิเคราะห์ผ่านโจทย์ต่อไปนี้ 1.ข้อความ/ประโยคที่ชื่นชอบ 2.ตีความอย่างไร 3.เชื่อมโยงกับชีวิตอย่างไร นำประเด็นการวิเคราะห์ผ่านโจทย์ข้างต้นที่ชื่นชอบหรือสนใจมาแลกเปลี่ยนร่วมกับ Mentor (ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง คุณครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และ ผู้อำนวยการ/คุณครูแกนนำโรงเรียนเครือข่าย) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งเป็นเวทีฝึกฝนให้ครูแกนนำมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทยวรรณกรรม ที่สามารถเป็นผู้นำวง PLC ให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนและขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายต่อไป

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ