การหนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยเยาวชนชาติพันธุ์รุ่นใหม่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
การหนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยเยาวชนชาติพันธุ์รุ่นใหม่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
งานสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

งานสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยต่อสาธารณะ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นพื้นที่ในการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจต่อบทบาทของเยาวชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นิทรรศการออนไลน์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ