กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ติดตามความก้าวหน้า อบต.ตรมไพร
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไก

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 25 อปท.จังหวัดสุรินทร์

อบต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม อบต.ตรมไพร

โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อบต.ตรมไพร.pdf

ภาคีร่วมมือ

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
  2. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
  3. มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดมหาชน

ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ