กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีติดตามความก้าวหน้าและถอดบทเรียนการนำ DE ช่วงต้นน้ำไปใช้กับโรงเรียน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมายของกิจกรรม

1.เพื่อให้ 11 ภาคีผู้รับทุน กสศ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดความเข้าใจเรื่อง DE และนำกลับไปใช้ได้ดีขึ้น

2. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ 11 ภาคีผู้รับทุน กสศ. จากการขยายผลการนำ DE ไปใช้กับโรงเรียนในเครือข่ายของตนเอง

3. เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากการดำเนินการขยายผลการใช้ DE กับโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำเครื่องมือ DE ไปใช้พัฒนาโรงเรียน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ