กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีติดตามความก้าวหน้าและถอดบทเรียนการนำ DE ช่วงกลางน้ำ ไปใช้กับโรงเรียน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้ 11 ภาคีผู้รับทุน กสศ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง DE กลางน้ำและนำกลับไปใช้ได้ดีขึ้น

2. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ 11 ภาคีผู้รับทุน กสศ. จากการขยายผลการนำ DE กลางน้ำไปใช้กับโรงเรียนในเครือข่ายของตนเอง

3. เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากการดำเนินการ
ขยายผลการใช้ DE กลางน้ำกับโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการนำเครื่องมือ DE กลางน้ำไปใช้พัฒนาโรงเรียน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ