กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ Developmental Evaluation (DE)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแกนนำครูวิชาการ ผู้ปกครอง ชุมชนและศึกษานิเทศน์ ได้ทบทวนการทำงานในปีที่ผ่านมา เห็นประเด็นที่ต้องการยกระดับการพัฒนาร่วมกัน

2.เพื่อให้โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย (Vision)KRA KPI และ ACT เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

3.เพื่อให้โรงเรียนเข้าใจกระบวนการ Developmental Evaluation (DE) และมีทักษะการเป็น Facilitator และ Note Taker

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ