กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Workshop 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความรู้เชิงธุรกิจ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กิจกรรมค่าย Workshop 2 ของโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) ที่กำหนดให้หัวหน้าทีมและสมาชิกผู้พัฒนาผลงาน รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา ของทุกทีม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน ต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานในช่วงท้ายของการเข้าค่ายฯ กับ "การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความรู้เชิงธุรกิจ (ค่าย Workshop 2)

 เพื่อเสริมสร้างทักษะของเยาวชนและคณาจารย์ในกลุ่มอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาแนวคิดเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยในวันแรกของการจัดค่ายฯ ทีมงานได้จัดกิจกรรม “รู้จัก รู้ใจ เข้าใจ” โดยคุณศิริพร ปานสวัสดิ์ ผู้จัดการงานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณนิรมล ประทีปะจิตติ นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เนคเทค-สวทช. ได้ร่วมจัดกิจกรรมเสริมการทำความรู้จักกันให้แก่ผู้พัฒนาผลงานและคณาจารย์ที่ปรึกษา เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม พร้อมเสริมเพิ่มพลังใจและความเข้าใจกันและกันแก่ทุกคนในทีม ให้สามารถร่วมกันพัฒนาผลงานไปให้สัมฤทธิ์ผล ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ดำเนินการโดย| งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ร่วมกับ| สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สนับสนุนโดย| มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ