กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
พิธีปิดโครงการ พร้อมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และการนำเสนอสรุปผลในการต่อยอดผลงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

พิธีปิดโครงการ พร้อมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และการนำเสนอสรุปผลในการต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics@R-Cheewa) ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ดำเนินการโดย| งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ร่วมกับ| สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สนับสนุนโดย| มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ