โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนเครือข่ายภาคเหนือตอนบน วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2555
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ครูมีความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้กับนักเรียนอย่างชัดเจน
  • เพื่อเสริมเครื่องมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก้ครูได้นำไปใช้กับนักเรียน
  • เพื่อเสริมเครื่องมือวัดและประเมินผลในเชิงพฤติกรรมให้แก่ครู
  • เพื่อให้ครูสามารถสื่อความกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 

ข้อมูลที่ผู้่เข้าประชุมเตรียมมา

 

  • วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นโครงงาน ฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้กับนักเรียนในห้องเรียนจริง
  • เครื่องมือและวิธีการวัดผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
  • รูปถ่ายฐานการเรียนรู้หรือภาพถ่ายบอร์ดนิทรรศการที่สื่อความการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
  • โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน และการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ