โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภาค ครั้งที่ 1/2555
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภาค โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

โรงการ เสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ต่อยอดการทำงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีใจ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เป็นผู้ร่วมเรียนรู้และ เสริมศักยภาพโรงเรียนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายที่ 84 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

    โครงการ เสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษานี้เริ่มดำเนินการมา ตั้งแต่ปี 2551และจะสิ้นสุดในปี 2555 นี้ จากการดำเนินโครงการได้พบความสำเร็จ และสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อหลักๆ ดังนี้

   

วัตถุประสงค์

  • เพื่อรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานระยะที่ 2 และแนวทางในการขับเคลื่อนงานของแต่ละภูมิภาค
  • เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนวิธีการขับเคลื่อนโครงการพร้อมรับการแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่อง
  • อบรมปฏิบัติการการใช้ Website เพื่อสื่อสารความสำเร็จ
  • เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความเห็นการนำเสนอข้อมูลของภูมิภาคผ่าน www.scbfoundation.com เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงาน

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

  1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล 
  2. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  3. คุณนงนาท สนธิสุวรรณ ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
               ที่ปรึกษามูลนิธิสยามกัมมาจล 
  4. รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  5. ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา 
  6. ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
  7. ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ หัวหน้าโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน
               สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
   8. คุณวีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  9. คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล

 

กลุ่มเป้าหมาย

- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ และคณะ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  นายอนันต์  แม้นพยัคฆ์ และคณะ  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ และคณะ
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ และคณะ 
- ทีมงานภาคกลางและกทม. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ และคณะ
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.ฤทธิไกร  และคณะ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นายไพโรจน์ คีรีรัตน์ และคณะ
- โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา   นายวิเชียร ไชยบัง และคณะ        
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ