โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภาค ครั้งที่ 2/2555
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภาคครั้งที่ 2/2555 วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินงาน นำเสนอวิธีการขับเคลื่อนโครงการพร้อมรับการแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 84 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
2. เพื่อรับฟังความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการผ่านเรื่องเล่าของครูและผู้ บริหารของโรงเรียนที่มีศักยภาพพร้อมประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ภายใต้การ ดูแลของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยและศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้นำเสนอวิธีการขับเคลื่อนโครงการพร้อมรับการแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ
- เทคนิควิธีการเคลื่อนงาน
- ความสำเร็จ (ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร ครู นักเรียน ของโรงเรียน)
- ปัญหาอุปสรรคและร่วมกันหาวิธีแก้ไข

4. ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 84 ศูนย์การเรียนรู้ฯ


กลุ่มเป้าหมาย


คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
ทีมงานภาคกลางและกทม.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีมงานเสริมศักยภาพ 4 จังหวัดภาคใต้
ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ และคณะ
นายอนันต์ แม้นพยัคฆ์ และคณะ
ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ และคณะ
ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ และคณะ
รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ และคณะ
ดร.ฤทธิไกร และคณะ
นายไพโรจน์ คีรีรัตน์ และคณะ
นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ และอาจารย์จรวยพรรณ เย่าเชื้อง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ