โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ความรู้การขับเคลื่อนโครงการในภูมิภาค
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์


1.ร่วมกันมองคุณค่าของการทำงานในโครงการ และผลลัพธ์ของโครงการ (ที่มีตัวอย่างเป็นรูปธรรม)

2.ร่วมกันสังคราะห์รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการของแต่ละภูมิภาคเป็นรูปแบบกลางเพื่อนำสู่การขยายผล

3.ร่วมกันสังเคราะห์คุณลักษณะร่วมของบุคลากร/บรรยากาศในศูนย์การเรียนรู้ฯ ว่ามีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปอย่างไร

4.แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและศูนย์การเรียนรู้ฯ ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อควรระวัง อย่างไร (เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ที่จะทำงานกับโรงเรียนนำไปใช้)

­

ตัวชี้วัด


1.ภาพรวมรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการซึ่งสังเคราะห์จากรูปแบบย่อยของแต่ละภูมิภาค

2.รายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานที่ยังไม่ครบถ้วน

­

ขอบเขตประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.ร่วมกันมองคุณค่าของการทำงานในโครงการ และผลลัพธ์ของโครงการ

     - บุคลากร (ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน) ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จจนเป็นต้นแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. มีความสำเร็จอย่างไร/เป็นต้นแบบได้อย่างไร

     - พัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการที่ประทับใจ เป็นใคร และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เช่น ผู้บริหารเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการ/ครูเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ทำไมจึงเปลี่ยน

     - ผู้ขับเคลื่อน/ทีมงานของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีทำงาน หลังการขับเคลื่อน ปศพพ. อย่างไร

     - ความรู้ที่ได้จากการทำงาน

     - ฯลฯ

2. รูปแบบการทำงานขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่าย

     - แนวทางหรือรูปแบบในการทำงานของมหาวิทยาลัย / ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ

     - รูปแบบ/แนวทางของโรงเรียนต่างๆ ในการพัฒนาตนเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ

     - เครื่องมือทำงาน (ใช้เครื่องมืออะไร ทำไมใช้เครื่องมือนี้ มีวิธีการสร้างเครื่องมือนี้อย่างไร)

     - ระดับพัฒนาการของโรงเรียนต่างๆ ในการนำปศพพ.มาใช้พร้อมเงื่อนไขความสำเร็จในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ยั่งยืน หรือปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้บริหารหรือครูแกนนำย้ายจะทำอย่างไร

     - วิธีการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถเป็น coach/เป็น mentor ที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาอื่นหรือบุคลากรที่สนใจให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ เพื่อให้ได้หัวใจของการเป็นผู้พัฒนาสถานศึกษาอื่นๆ

     - การสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ (ได้มาอย่างไร ทำงานกับเครือข่ายอย่างไรจึงยั่งยืน)

­

ผู้เข้าร่วมงาน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ