โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างพลังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย รุ่น2/2556
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมพลังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ.ระยอง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ