โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย "พอเพียง"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

       จากการที่โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้มีบทบาทในการสนับสนุนครู ในเรื่องการออกแบบ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” และได้ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโมเดลออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเกิดอุปนิสัยพอเพียงมาเป็นเวลากว่า 2 ปี แล้ว ได้พบว่าครูที่เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” อย่างหลากหลาย และมีความสำเร็จในระดับที่แตกต่างกัน การจัดประชุมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ดังกล่าวจะเป็นการทำให้ครูแกนนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ยกระดับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยังได้รับคำชี้แนะจาก รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้


       วัตถุประสงค์

1.ถอดบทเรียนครูที่มีความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโมเดลจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อกันยายน 2554 และผู้ที่นำวิธีการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดมาใช้กับนักเรียน 

2.ครูที่มีความสำเร็จดังกล่าวสามารถยกระดับการทำงานจากการได้รับคำชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จจากเพื่อนครู

3.เพื่อให้จัดทำหนังสือตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” และการจัดกระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ดังกล่าว


       การเตรียมตัวเพื่อมาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

1.โมเดลการจัดการเรียนรู้ของครูที่ให้เห็น

- หลักคิด/วัตถุประสงค์เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้

- กระบวนการจัดการเรียนรู้

- วิธีการวัดและประเมินผล

- ผลที่เกิดขึ้นจริงกับเด็ก

2.แผนจัดการเรียนรู้

3.สื่อ / เครื่องมือ / ใบงาน / แบบประเมิน

4.ชิ้นงานเด็ก

5.บันทึกหลังสอน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ