โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการ "ปลูกความคิด สาธิตผ่านศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ" (เฟส 2) โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (จากหลักคิด สู่การปฎิบัติ และขยายผลในโรงเรียน)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนและสถานศึกษา ที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทางมูลนิธิสยามกัมมาจลฯ จึงได้ร่วมกับบริษัท คลับ ครีเอทีฟ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ปลูกความคิด สาธิตผ่านศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ" เฟส 2 ขึ้น เพื่อเป็นการสนันสนุน ต่อยอดแนวคิด และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู นักเรียน ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติใช้ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคมได้อย่างกลมกลืน

­

หลักการเหตุผล

   

   สืบเนื่องจากมูลนิธิสยามกัมมาจล  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนและสถานศึกษา ที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับบริษัท คลับ ครีเอทีฟ จำกัด จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ปลูกความคิด สาธิตผ่านศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ”ขึ้นในเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา เพื่อให้ครูในโรงเรียนได้พัฒนาแนวคิดแบบองค์รวม และนำความรู้ที่ได้ไปออกแบบจัดกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้ และขยายผลสู่นักเรียนได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

­

  ดังนั้น จากผลความคืบหน้าของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งครูได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปขยายผลสู่นักเรียนในโรงเรียน ทางมูลนิธิฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้การสนับสนุนองค์ความรู้ สู่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปลูกความคิด สาธิตผ่านศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯเฟส 2 ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดแนวคิด และกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่นำไปปฎิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคมได้อย่างกลมกลืนในแต่ละสถานศึกษา 

­

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู นักเรียน ให้สามารถสื่อสารแนวคิดที่มาของโครงการ /ฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์ กิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการ และผลที่ได้รับตามบริบทของตนเองอย่างชัดเจนตามหลักแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2. ส่งเสริมและผลักดันครูผู้รับผิดชอบโครงการ/ ฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยนำมาบรูณาการกับสาระการเรียนรู้  ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนในเครือข่ายที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  3. สร้างจิตสำนึกสาธารณะของการอยู่ร่วมกัน และส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับบทเรียน พร้อมนำไปปรับใช้กับตนเอง และในสถานศึกษา

­

กลุ่มเป้าหมาย 

   ครู จากโรงเรียน และสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 4 โรงเรียน  (โรงเรียนแต่ละแห่ง มีครูอบรม จำนวน 4-6 คน นักเรียนยุวชน แกนนำระดับชั้น ม.2, 4, 5, 6 จำนวน 15-60 คน)

­

ระยะเวลาดำเนินการ

  เดือนพฤษภาคม -  ธันวาคม 2555

­

สถานที่
- โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด* 
- โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี*
- โรงเรียนศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
- โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

(*สรุปแนวทางการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

­

กิจกรรม  แบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ

­

  1.  ติดตามผลความคืบหน้าจากโรงเรียน และสถานศึกษา  จำนวน 4 แห่ง 

  -  ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าโครงงาน / ฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน

  -  วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับโรงเรียน เพื่อออกแบบแนวคิดการจัดอบรม และกิจกรรมของโรงเรียน  

  -  รายงานความคืบหน้าของโรงเรียน   

  ระยะเวลา : วันที่ 25 พ.ค.- มิ.ย. 55

   

 2.  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานศึกษา  จำนวน 2 โรงเรียน  

   -  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี  หัวข้อ  “ถอดรหัสกำจัดขยะ”   

  -  โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด   หัวข้อ  “สร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อห้องน้ำสวยด้วยมือเรา”

   -  รายงานความคืบหน้าจากการจัดอบรมในสถานศึกษา   

  ระยะเวลา : เดือนก.ค.- วันที่ 8 ก.ย.55


3.  ติดตามและประเมินผล  จำนวน 4 โรงเรียน   

  -  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี   

  -  โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด 

    -  โรงเรียนศีขรภูมิฯ จ.สุรินทร์

  -  โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด 

 ระยะเวลา :  เดือนต.ค. - ธ.ค.55


ผลที่คาดจะได้รับ

1. ครู และนักรียนสามารถสื่อสารแนวคิดที่มาของโครงการ  ออกแบบฐานการเรียนรู้ หรือ กิจกรรม ที่นำไปปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียน โดยสอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2. นักเรียนเกิดจิตสำนึกสาธารณะที่ดี นำไปสู่การทำประโยชน์ต่อตนเอง ที่บ้านโรงเรียน และชุมชนฯลฯ

3. เกิดการสร้างเครือข่าย ต่อยอดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน และสถานศึกษา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

รุปใบประเมินการอบรม
โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
การอบรมหัวข้อ “ถอดรหัสกำจัดขยะ จากปัญหาสู่การจัดการอย่างพอเพียง และยั่งยืน”

จัดอบรม ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 08:30 – 15:30 น.

­

กลุ่มเป้าหมาย :

 • นักเรียน 22 คน (ระดับชั้น ม.4 จำนวน 5 คน, ม.5 จำนวน 14 คน, ม.6 จำนวน 3 คน)
 • ครู 4 ท่าน (ครูแกนนำ 1คน, ครู สาระวิทย์ 1 คน, ครูศิลปะ 1 คน, ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน)

 

1. นักเรียนได้รู้อะไรเพิ่มเติมจากการอบรม


 • ได้รู้ถึงปัญหาของขยะ แม้จะเป็นชิ้นเล็กๆก็สามารถทำร้ายโลกและตัวเราได้มากมาย
 • ได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่เรียนว่าขยะ เพราะในบางครั้งเราก็มองข้ามไป
 • ได้รู้ถึงแนวความคิดต่างๆ มองเห็นสาเหตุต่างๆของสิ่งในชีวิตประจำวันที่เราอาจมองข้ามไป ได้เปลี่ยนแนวคิด   ของเราให้ดีขึ้น
 •  รู้วิธีการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ , การรู้จักแตกความคิด ของตนเองในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 • รู้จักวิธีค้นหาหัวข้อที่น่าสนใจในการทำงาน
 • เทคนิคการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ ที่ไม่ใช่การพูดปากเปล่าๆ
 • การคิด หรือการกำหนดหัวข้อด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์
 • ได้รู้ว่ามนุนย์ 1 คน สามารถสร้างขยะได้ในแต่ละวันถึง 1.5 กิโลกรัม ทำให้เกิดมลพิษต่างๆมากมาย
 • ได้รู้จักการลำดับขั้นตอนของการทำสารคดี หนังสั้นว่า เราควรคิดถึงปัญหา แล้วก็ตามหาสาเหตุว่าใครทำ ทำอย่างไรก่อน แล้วจึงนำมารวมเป็นสื่อนำเสนอ
 • เราควรคิดชื่อเรื่องที่เราจะทำให้หลากหลาย ก่อนตัดสินใจนำชื่อเรื่องนั้นมาลงมือทำ
 • ได้เรียนรู้เรื่องขยะ แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญกับชีวิตคนเรา แต่คนนี้เองที่สร้างขยะขึ้นมา เมื่อมีขยะ เราก็ต้องรู้จักวิธีในการแยกขยะให้ถูกต้อง เพื่อจะได้กำจัดอย่างถูกวิธี
 • การที่เราทิ้งขยะเพียงเล็กน้อย หรือละเลยการคำนึงถึงผลเสียของขยะจะสามารถทำให้เกิดผลเสียตามมาเยอะมากกว่าที่คิด
 • ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของครีเอทีฟ
 • ได้เรียนรู้วิธีการแยกแยะกระบวนการคิดให้ ถูกวิธีเข้าใจง่ายและมีเหตุผล และรู้ว่า ครีเอทีฟนั้นคิดอย่างไรกับงานต่างๆ โดยให้เรานำความคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับงานของเราเพื่อจะให้งานนั้น สมบูรณ์ที่สุด
 • การที่คนเราสร้างขยะมากเท่าใด ก็จะมีผลกระทบกลับมาเท่านั้น แค่ขยะชิ้นเดียวก็อาจเป็นสาเหตุของขยะล้นได้ ถ้าทุกคนคิดว่าขยะแค่ชิ้นเดียวไม่เป็นปัญหากับตัวเราและโลก
 • ได้ประสบการณ์เพิ่ม ได้ความรู้ใหม่จากเรื่องราวของขยะ (Junks) ในแง่มุมมองที่ไม่มีใครสังเกตหรือไม่รู้มาก่อน ทำให้เราเข้าใจขยะยิ่งขึ้น และนำไปบอกต่อ หรืออธิบายให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือรับฟังไปเก็บ ไปบอกต่อผู้อื่นได้ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อไม่ให้ขยะล้นโลก หรือโลกร้อน ทรัพยากรเสื่อมสลาย
 • หลักกระบวนการคิดเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆ เริ่มจากจุดเล็กหา สาเหตุ เมื่อเกิดแล้วมีผลอะไรบ้าง วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ  หาวิธีการแก้ไข บอกต่อ และการต่อยอด
 • การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดต่อยอดจากความคิดเดิม ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “Creative” ถ้าเราไม่ได้รับความรู้พื้นฐานก็ไม่สามารถคิดไปไกลได้แบบนี้
 • ได้รับรู้กระบวนการทำงานต่างๆในการอบรมและ ความรู้ใหม่ๆในการทำงาน ได้รู้ถึงว่าCreativeและกระบวนการคิด Keywordsในการทำหนังสั้น และได้รู้จักพี่ทีมงานและมีประสบการณ์โดยตรงมาสอนให้ ทำให้มีสังคมที่กว่างขวางมากขึ้น
 • กระบวนการทำงาน แนวคิด ขั้นตอนการทำ ให้เรามองจากสิ่งเล็กๆรอบตัว นำมาต่อยอด ความรู้กี่ยวกับขยะ สาเหตุ ผลกระทบ (โรค) ประเภทขยะ  วัหนึ่งเราทำขยะเท่าไร ผลเสีย
 • รู้ถึงปัญหาต่างๆที่ตามมาของการที่เราไม่คิดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการที่จะเลือกบริโภคมากขึ้น
 • รู้เทคนิคการคิดแบบให้ลึก และกว้าง และคิดไปถึงผลกระทบที่ตามมามากขึ้น

 

 

นานาทัศนะของเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี 
ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ถอดรหัสกำจัดขยะ จากปัญหา...สู่การจัดการอย่างพอเพียง และยั่งยืน”

 

นางสาวชวนา สุทธินราธร (ม.4/1)

         “หนูรู้สึกสนุก เพื่อนๆช่วยกันแบ่งปันความคิดในตอนทำงานกลุ่ม วิทยากรสอนสนุก เป็นกันเอง มีสื่อที่หลากหลาย และมีคำถามกระตุ้นให้เราคิดตลอดในระหว่างการอบรม ทำให้ได้แนวคิดใหม่ๆทั้งการแยกแยะการเลือกที่จะใช้สินค้าต่างๆ นำวิธีแยกขยะมาปรับใช้กับชีวิตของตนเอง ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากร เพื่อลดการก่อขยะ และนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้อื่น”

 

 

 

   

นางสาวสุปราณี อุทัยเสวก ( ม.6/4)

“ทำ ให้เราได้รู้จักปัญหาที่ตามมาของการที่เราไม่คิดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งผลทำให้ขยะมีมากขึ้น ...เกิดความคิดที่จะแก้ไขปัญหาของขยะ ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะไปปรับเปลี่ยนนิสัยการบริโภคของตัวเอง และร่วมกันรณรงค์ให้กับเพื่อนๆในโรงเรียน และบุคคลรอบข้าง ”

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ