โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการ "ปลูกความคิด สาธิตผ่านศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการ “ปลูกความคิด สาธิตผ่านศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ”

หลักการเหตุผล 

 สืบนื่องจากมูลนิธิสยามกัมมาจล  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ซึ่งมูลนิธิมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนและสถานศึกษา ที่มีการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเป็น “84 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” รวมถึงสนับสนุนผู้บริหาร ครู ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดและขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

   

ดังนั้น การจัดโครงการ“ปลูกความคิด สาธิตผ่านศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ” เพื่อ มุ่งเป้าให้ครูในโรงเรียนและสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ได้พัฒนาแนวคิดแบบองค์รวม การออกแบบจัดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ อีกทั้งนำแนวคิดและความรู้ที่ได้ ไปเป็นแนวทางปรับใช้ในโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคมได้อย่างกลมกลืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริม กระตุ้นและพัฒนาครูในแนวคิดแบบองค์รวม และสามารถสื่อสารแนวคิด กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอน และชัดเจน
 2. เพื่อให้ครูสามารถคิดวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้  และสื่อสารถึงที่มาของกระบวนการ และความสำเร็จผ่านสื่อต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม
 3. เกิดการสร้างเครือข่ายของครูผู้สอน การแลกเปลี่ยนความรู้ที่นำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและสถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย 

ครู จากโรงเรียน และสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 13 แห่งๆ ละ 3คน รวม 39 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนกรกฎาคม -  ธันวาคม 2554

กิจกรรม  แบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ 

1. คัดเลือก 4 ศูนย์การเรียนรู้ฯนำร่อง   จากโรงเรียน และสถานศึกษา  จำนวน 13 แห่ง 

 • คัดเลือกกิจกรรมจากโรงเรียนส่งกลับมา
 • วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบแนวคิดในการสำรวจ ระยะเวลา : วันที่ 25 ก.ค. -   17 ส.ค.54

   

 

 2. สำรวจ 3 ศูนย์การเรียนรู้ฯนำร่อง  และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการย่อย   จำนวน 3 แห่ง (แห่งละ 1 วัน) 

 • ศึกษารูปแบบศูนย์ฯต่างๆที่หลากบริบท 
 • วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบแนวคิดกิจกรรม ระยะเวลา : วันที่ 1 -   20 ก.ย.54

 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 • จำนวน 13 แห่ง แบ่งหมวดกิจกรรม 6 กลุ่ม ๆละ 6 คน 3 กลุ่ม และกลุ่มละ 7 คน 3 กลุ่ม
 • หัวข้อกิจกรรม แบ่งเป็น 6 หมวด ระยะเวลา: วันที่ 10 - 11 ต.ค. 54

4. ติดตามและประเมินผล  จำนวน 4 แห่ง ระยะเวลา :  ภายในเดือน ธ.ค. 54

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่คาดจะได้รับ

 1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดแบบองค์รวม และสามารถออกแบบโครงงาน กิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทในชุมชน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคม
 2. ครูสามารถสื่อสารแนวคิดในกิจกรรมการเรียนรู้  และที่มาของกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ  ชัดเจน และสามารถนำไป  ประยุกต์ใช้ได้จริงในโรงเรียน และสถานศึกษา
 3. เกิดการสร้างเครือข่าย ต่อยอดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน และสถานศึกษา

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ