กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                โครงการ เสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในเขต ภาคกลาง จังหวัดนครนายก อยุธยา และกรุงเทพมหานคร นำโดย รศ.ดร.บังอร เสรรัตน์ ในการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดการประชุมนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายนำผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ของตนเองมานำเสนอเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งรับคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไปใช้ในการพัฒนางานของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ