กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางระบบการทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

              ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง (กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางระบบการทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ 


             เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ พร้อมกับวางแผนจัดนิทรรศการเพื่อผลักดันให้การขับเคลื่อนมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

                กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน การบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นทางเลือกในการพัฒนาคน โดยผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและถอดบทเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ นักวิชาการการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชุมเพื่อวางแผนจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน

­


การนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน


การบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นทางเลือกในการพัฒนาคน
โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
การถอดบทเรียน ปรัชญาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ


การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์และโรงเรียนโยธินบูรณะ
ในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ซึ่งจากกิจกรรมนี้จะช่วยให้แต่ละโรงเรียนได้แนวทางที่ชัดเจนในการทำงานมากยิ่งขึ้น และได้แผนการและแนวทางในการจัดนิทรรศการ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนได้มุ่งมั่นในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ