กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทีมขับเคลื่อนเข้าจัดอบรมเชิงปฏฺบัติการให้โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                        ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง (กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก)จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์


                         เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน  ลักษณะของกิจกรรมจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติแก่ครูทุกคนในโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้แนวทางและฝึกปฏิบัติการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน หลังจากจบการอบรมแล้วครูได้สะท้อนความคิดเห็นว่ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการบูรณาการหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ