กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทีมขับเคลื่อนเข้าจัดอบรมเชิงปฏฺบัติการให้โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

               ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง (กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก) นำโดย รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ หัวหน้าโครงการ และคณะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียง วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร และคุณครูพอเพียง ในเครือข่ายเข้าร่วมการอบรม


การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


              การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแก่นความรู้  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปใช้ในสถานศึกษา  และฝึกทักษะการออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในลักษณะการบูรณาการ  ทั้งกระบวนการการบูรณาการแบบแยกส่วน  และการใช้คำถามชวนคิด  การจัดกิจกรรมมีขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง  แต่ละครั้งดำเนินการดังนี้


ครั้งที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  1 วัน จัดขึ้นวันที่  4  มิถุนายน 2555  ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา


ครั้งที่ 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  2 วัน จัดขึ้นวันที่  9 - 10  มิถุนายน 2555 ณ โรงริเวอร์ไซต์


ครั้งที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  2 วัน จัดขึ้นวันที่  16 - 17  มิถุนายน 2555 ณ โรงริเวอร์ไซต์


ครั้งที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  1 วัน จัดขึ้นวันที่  8  กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ