กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทีมขับเคลื่อนเข้าจัดอบรมเชิงปฏฺบัติการให้โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

              ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง (กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก) นำโดย รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ หัวหน้าโครงการ และคณะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียง วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 ? 17.00 น. ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร และคุณครูพอเพียง ในเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”              การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแก่นความรู้  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปใช้ในสถานศึกษา  และฝึกทักษะการออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดย บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในลักษณะการบูรณาการ  ทั้งกระบวนการการบูรณาการแบบแยกส่วน  และการใช้คำถามชวนคิด  การจัดกิจกรรมมีขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง  แต่ละครั้งดำเนินการดังนี้


ครั้งที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  1 วัน จัดขึ้นวันที่  4  มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา


ครั้งที่ 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  2 วัน จัดขึ้นวันที่  9 - 10  มิถุนายน 2555 ณ โรงริเวอร์ไซต์


ครั้งที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  2 วัน จัดขึ้นวันที่  16 - 17  มิถุนายน 2555ณ โรงริเวอร์ไซต์


ครั้งที่ 4  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการ สอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  1 วัน จัดขึ้นวันที่  8  กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ