กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในเขตภาคกลาง (จังหวัดนครนายก อยุธยา และกรุงเทพมหานคร)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

             โครงการ เสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในเขต ภาคกลาง จังหวัดนครนายก อยุธยา และกรุงเทพมหานคร โดย รศ.ดร.บังอร เสรรัตน์ และคณะ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอ เพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ(จังหวัดนครนายก อยุธยา และกรุงเทพมหานคร)ระหว่างวันที่ 20 -23 ตุลาคม 2555 ณ ภูเขางาม พาโนรามา 


วัตถุประสงค์


             เพื่อประมวลวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการและผลการทำงานตามโครงการ เสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในเขต ภาคกลาง  (จังหวัดนครนายก อยุธยา และกรุงเทพมหานคร)ตลอดจนสังเคราะห์องค์ความรู้/บทเรียนที่ได้จากการดำเนิน โครงการอันจะนำไปสู่การเผยแพร่/ขยายผลการทำงานในโอกาสต่อไป


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ