กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

             ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง (กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก)จัดกิจกรรมกระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2555วัตถุประสงค์ของกิจกรรม


              เพื่อให้เกิดการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เชิญฝ่ายบริหารของโรงเรียน 1 ท่าน และคณาจารย์ 3 ท่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทิศนา  แขมมณี เป็นวิทยากรในการบรรยายการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้  ในหัวข้อ กระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

               หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน”  ผู้เข้าร่วมได้แนวคิดในการบูรณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่  การออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอน ได้ทบทวนและฝึกฝนการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม อีกทั้งเกิดความคุ้นเคยให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย กับวิทยากรพี่เลี้ยงด้วย

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ