กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติภาคเหนือตอนบน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติภาคเหนือตอนบน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมเป็นฐาน วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ