กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทีมขับเคลื่อนเข้าจัดอบรมเชิงปฏฺบัติการให้โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
          ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง (กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก)จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงกับการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

          วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน  ลักษณะของกิจกรรมจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติแก่ครูทุกคนในโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้แนวทางและฝึกปฏิบัติการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ จัดการเรียนการสอน หลังจากจบการอบรมแล้วครูได้สะท้อนความคิดเห็นว่ามีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการบูรณาการหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ