กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีถอดบทเรียนเครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล-ตรัง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

มูลนิธิสยามกัมมาจลจัด "เวทีถอดบทเรียนเครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล-ตรัง " วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท ต.ควนทอง อ.เมือง จ.สตูล เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อ ท้องถิ่น จังหวัดสตูล-ตรัง 16 โรงเรียน รวมถึงเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน


โดยวัตถุประสงค์

  • เพื่อ ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดการการศึกษาของ เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ. สตูล/ตรัง 16 โรงเรียน ( ในประเด็น การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พร้อมรับมือกับความ เปลี่ยนแปลงของสังคม ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Based Learning และ การสร้างวง PLC เพื่อพัฒนาศักยภาพครู )
  • เพื่อ หาแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนฯ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ( อาทิ การเชื่อมต่อกับโครงการพัฒนาเยาวชนโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา หรือแนวทางในการทำงานร่วมกันอื่นๆ )
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ