กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลทั่วไปได้น้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2.เพื่อส่งเสริมแนวการคิด การวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต บนพื้นฐานแห่งความพอเพียงแก่นักเรียน
3.เพื่อให้ผู้มาเข้าค่าย อบรมได้เห็นแนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำในโรงเรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น
5.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพ

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

1.เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเขียนโครงการการนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตน
4.ติดตาม ขยายผล
5.รายงานผลให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)และต้นสังกัดทราบระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม- 31 สิงหาคม 254

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม


ทั้งครูและนักเรียนล้วนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูสามารถนำความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับการดำเนินชีวิตของตนเองและสอนนักเรียน ในขณะที่นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับการดำเนินชีวิตของตนเองและถ่ายทอดสู่ผู้ปกครอง ผลที่ได้รับต่อมาคือ เกิดครูและนักเรียนแกนนำด้านประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนของผู้ปกครองและชุมชน ก่อให้เกิดกระแสในการเห็นคุณค่าการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวาง เกิดเครือข่ายโรงเรียนแกนนำขึ้น ๑๘ โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เกิดการพัฒนาอย่างแน่นแฟ้นในภายหลเงื่อนไขความสำเร็จ


1.มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
2..ปฏิบัติงานทุกอย่างได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
3.มีการประเมินก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังทำโครงการ
4.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน
5.ครูและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างดี
6.มีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ให้การสนับสนุน


กิจกรรมเด่นอื่นๆ

1.โครงการสร้างหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
- จัดอบรม พัฒนาทักษะการวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่นักเรียนและครู
- อบรมเรื่องการเขียนแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู
- การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของนักเรียนและครูต้องบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ